#شروع کد # Disable index view Options -Indexes # Deny access to all .htaccess files <files ~ "^.*\.([Hh][Tt][Aa])"> order allow,deny deny from all satisfy all </files> <files wp-config.php> order allow,deny deny from all </files> #پایان کد # این کدها قبل از # BEGIN WordPress قرار میگیرد. فاده نفرمایید =========== توجه بهتر است با متخصصین امنیتی جهت بررسی امنیت سایت هر چند مدت یکبار مشورت کنیدو از افزونه هایی که آپدیت هستند استفاده کنید. یا افزونه هایی که بیش از یکسال اپدیت نشده است استفاده نفرمایید ===========